Utazási szerződés

az Anna Tourist által szervezett többnapos utazásokraparagrafus2

Utazási szerződés letöltése pdf-ben

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről az ANNA TOURIST Utazási Iroda

8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.

Telefon: 88/412-392, tel./fax: 88/327-125

Engedélyszám: U-000505

Adószám: 13287735-2-19

mint utazásszervező (a továbbiakban: Anna Tourist)

másrészről megrendelő(k) (a továbbiakban: Utas(ok)) között az alábbi feltételekkel.

 

I. Az utazási szerződés általános feltételei 

Ezek az általános szerződési feltételek az Anna Tourist által szervezett valamennyi utazásra érvényesek, részét képezik az általunk kötött utazási szerződésnek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254 paragrafusa, valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szerint kell eljárni. Az Anna Tourist által átadott programfüzet, az általános tájékoztató, program ismertetés a jelen szerződés mellékletét képezi, amely a szerződés elválaszthatatlan része, és a benne foglalt feltételek az irányadóak minden szolgáltatásra.

 

II. Az utazási szerződés tárgya, tartalma 

1. Az Anna Tourist és az Utas(ok) közötti jogviszony, vagyis az utazási szerződés megkötése akkor jön létre, amikor az Utas az utazást megrendelte, az Anna Tourist a jelentkezését elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette, valamint az előleg igazoltan megérkezett a számlájára, vagy készpénzzel befizetésre került. Interneten vagy e-mailben történt megrendelés esetén abban az esetben is létrejött az utazási szerződés a felek között, amennyiben az Utas a szerződésben meghatározott díjat az Anna Touristnak kifizette, de magát az utazási szerződést nem küldte vissza aláírva.

2. A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelő Utas több személy nevében jár el, úgy a jelen utazási feltételeknek a megrendelő Utas által történő aláírása a többi megrendelő aláírásának tekintendő. Az aláíró köteles erről az általa képviselteket tájékoztatni és amennyiben a kötelezettség teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény esetén felelősséggel tartozik.

3. Az Anna Tourist minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (a továbbiakban: programfüzet) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás időtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minőségét, a részvételi díjat és a megfizetésének módját. A megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Anna Tourist írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

4. Az Utas kijelenti, hogy az Anna Tourist utazási szerződésében, programfüzetében, tájékoztatójában és bármely más, e szerződéshez csatolt mellékletében foglalt, számára átadott utazási feltételeket megismerte, a benne foglaltakat a szerződés aláírásával elfogadja.

5. Az Anna Tourist utazásaira történő jelentkezés feltétele a szerződés (jelentkezési lap kitöltése) aláírása és az Utasnak történő átadása, valamint az előleg befizetése.

 

III. Részvételi díj, fizetési feltételek 

1. A részvételi díj a programfüzetben meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét tartalmazza.

2. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (felárak, biztosítás, üdülőhelyi díj, fakultatív programok, belépődíjak) az Anna Tourist a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon, utazási szerződésen, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

3. Ha személyesen nem az Utas, hanem harmadik személy javára foglalja le, és fizeti ki az utat, az Anna Tourist nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utast. Az utazási szerződés az utazásszervező és az utazási szerződést aláíró között jön létre, tehát a kötelezettségek az aláírót terhelik, viszont a jogok a harmadik személyt illetik meg.

4. Amennyiben az Utas utazását az Anna Touristtal szerződésben álló bármely partner utazási irodánál foglalta le, abban az esetben is a szerződés létrejöttére, az utazási feltételekre jelen szerződésben foglaltak (melyet a szerződéses partner utazási irodának megküldtünk) az érvényesek. Ilyen esetben az utas megbízottja alatt az utazásközvetítő értendő.

5. Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 206.§ (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jétől az utazásszervező köteles ügyfelét a teljesítést megelőzően nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást Utasként, vagy nem Utasként kívánja igénybe venni.

6. Az Utas jelen szerződés aláírásával egyidejűleg előleget köteles fizetni, amelynek összege, a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40 %-a.

7. A részvételi díjhátralék és a díjban nem szereplő külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal külön értesítés nélkül esedékes. Amennyiben a jelentkezés az utazás előtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj, valamint a külön szolgáltatások díja egy összegben fizetendő.

8. Ha a befizetési határidőt az Utas nem teljesíti, az Anna Tourist az utazási szerződést érvénytelennek tekinti, – akkor is ha visszaigazolta – tehát jogában áll a férőhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul visszamondani, és kérheti a lefoglalással kapcsolatos költségeinek visszatérítését. Ez vonatkozik a közvetítő útján történő szerződéskötésre is.

9. Az útlevél beszerzéséről és érvényességéről az Utas maga gondoskodik, a vízum beszerzését meghatározott feltételek megléte esetén az Anna Tourist vállalja. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából meghiúsult utazásért az Anna Tourist felelősséget nem vállal. Amennyiben jelentkezéskor az Utas nem az úti okmányban szerepeltetett adatokat adja meg, vagy az indulás napjáig módosul bármilyen adata és azt nem jelenti az utazási iroda felé, úgy az ebből eredő károkért (pl. az utazás meghiúsulása) az Utas a felelős.

10. Az Anna Tourist kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése előtt 7 nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás időpontja közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – az Utas rendelkezésére bocsátja az utazással kapcsolatos legfontosabb információkat, úti okmányokat (részvételi jegy vagy voucher, utastájékoztató, ügyeleti telefonszámok, egyéni utazás esetén: képviselő, szolgáltató neve, címe, telefonszáma ahova az Utas szükség esetén segítségért fordulhat).

11. Az úti okmányok határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási irodába bejelenteni.

12. Az Anna Tourist fenntartja a jogot, hogy kivételes esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, illetve azokat más, a meghirdetettel azonos jellegűre, értékűre cserélje.

13. Ha vis maior (előre nem látható külső körülmények), háború, természeti csapás, járvány, sztrájk az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások elmaradásáért az Anna Tourist felelősséget nem vállal. A fenti okokból jelentkező többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért az Anna Tourist kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Az Anna Tourist az adott helyzetben a lehetőséghez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

14. Az Anna Tourist a vele megkötött szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közreműködő útján teljesíti. Mentesül az Anna Tourist a kártérítési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

15. Az Anna Tourist nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmaradásáért, melyek menetrend szerinti közlekedési eszközök késése illetve menetrendváltozás vagy járatok törlése miatt következik be. Repülős utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek.

16. Az autóbuszos társasutazáskor a minimális utaslétszám 35 fő. Ennek hiányában az Anna Tourist az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal a szerződéstől elállhat. Ez esetben az Anna Tourist a teljes részvételi díjat, valamint az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat összegét visszafizeti.

17. Ha az Utas magatartásával sérti a többi utas nyugalmát, veszélyezteti azok testi és vagyoni biztonságát, életét, egészségét, ill. nem elvárt viselkedésével veszélyezteti az utazás és a programok lebonyolítását, az Anna Tourist helyi képviselőjének/idegenvezetőjének jogában áll – figyelmeztetés után – az Utast a programokból, ill. az utazásból kizárni. A hazautazásáról az Utas köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Anna Tourist jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

18. A szállítási és szolgáltatási költségek, ÁFA változás, valutaárfolyam változás esetén az Anna Tourist az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti, amelyről köteles az Utast írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés meghaladja a 8 %-ot, az Utas az erről kapott értesítéstől számított 3 napon belül írásban a szerződéstől elállhat, és a befizetett részvételi díj részére teljes összegben visszafizetésre kerül.

 

IV. Biztosítás

1. A részvételi díj tartalmazza az útlemondási biztosítást. A megadott sztornó határidőkön belül utazásképtelenség esetén érvényes. Rendkívüli ok (betegség, haláleset) miatt történő lemondáskor a megfelelő dokumentumok bemutatását követően az Európai Utazási Biztosító a 20 %-os önrész levonása utáni összeget visszatéríti.

2. A részvételi díj viszont nem tartalmazza a kötelező Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást (a továbbiakban: BBP), amelynek megkötése az utazás feltétele, kivétel, ha az Utas írásban nyilatkozik arról, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas önhibájából nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor a betegségből, balesetből, poggyász elvesztéséből, illetve eltulajdonításából eredő minden felelősség és költség őt terheli.

 

V. Lemondási feltételek 

1. Az utazás megkezdése előtti 60 napon túli lemondás esetén csak egyszeri 2.000.-Ft/fő ügyintézési költség kerül felszámításra.

2.    Az utazás megkezdése előtti 60 napon túli lemondás esetén csak egyszeri 2.000.-Ft/fő ügyintézési költség kerül felszámításra.
2.    Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtti 60 napon belül az utazását lemondja:
a)    60-36 napig a teljes részvételi díj 10 %-át
b)    35-21 napig a teljes részvételi díj 40 %-át
c)    20-11 napig a teljes részvételi díj 60 %-át
d)    10-5 napig a teljes részvételi díj 80 %-át
e)    4 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell bánatpénzként megfizetnie.

3. Lemondási időpontnak kell tekinteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti és arról az utazási iroda tudomást szerez.
4. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját, valamint az utazás alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét betartani. Várakozási idő maximum 15 perc.

 

VI. Hibás teljesítés, kifogás 

1. Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetővel, ha idegenvezető nincs, közvetlenül a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni és azt a szolgáltató felelős képviselőjével aláíratni. A jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak át kell adni.

2. Az Utas a nem szerződésszerű (hibás, hiányos) teljesítésből származó igényeit, a hazaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzőkönyv csatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésből származó kárért az Utas felelős.

3. Amennyiben az Utas kárigényét késve, vagy nem az utazási szerződésben foglaltak alapján nyújtja be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A benyújtott kárigény válaszadási határideje 30 nap.

4. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.

5. Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

6. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.
7. Az adatkezelést irodánk a NAIH 99928/2016 sz. engedélye alapján végzi.

8. Az Anna Tourist a számára előírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel (1132 Budapest Váci út 36-38.) kötött szerződést.

9. Az Anna Tourist által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Előzetes panasszal élhet az Utas a Veszprémi Békéltető Testületnél (8200 Veszprém Radnóti tér 1.).
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak, miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti     Fejlesztési Minisztérium
Felügyeleti szervek: MKEH helyett BFKH

10. A jogszabály(ok) időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.