Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 

A www.annatourist.hu weboldal üzemeltetője az Anna Tourist Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) – székhelye: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., MKEH engedélyszáma: U-000505.

A weboldal használata során szükséges személyes jellegű (azonosításra alkalmas) adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos magyar adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). A weboldal tartalmazhat olyan, egyéb szolgáltató weboldalára átvezető linkeket, ahol ez a tájékoztató nem érvényes.

Az Anna Tourist Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-99928/2016.

 

Az adatkezelés jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő jogszabályi előírás alapján, valamint az Utas (vagy képviselője) hozzájárulásával kezel személyes adatokat. Az Utas (vagy képviselője) hozzájárulásán alapuló adatkezelés az adatkezelési cél megvalósulásáig áll fenn, időtartama – a hatályos jogszabályokkal összhangban – legfeljebb a felek közötti jogviszony megszűnését követő 10. év vége.

Az Adatkezelő akkor is jogosult a személyes adat kezelésére, ha az Utas (vagy képviselője) hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Az adatgyűjtés és feldolgozás célja, a nyilvántartások kezelése

Az Adatkezelő kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas személyes adat kezelésére törekszik. Az Utas (vagy képviselője) az Adatkezelővel kötött szerződés, vagy web alapú regisztráció során hozzájárulást ad mindazon adatai kezeléséhez, amelyek az utazási szerződés létrejöttéhez, és a szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Amennyiben az adat kezelése nélkül a regisztráció/szerződés nem teljesíthető, a hozzájárulás hiányában a regisztráció/szerződés nem valósul meg. A szerződés illetve a regisztráció elfogadásával az Utas (vagy képviselője) hozzájárul az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelésekhez.

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgál(hat)ják:

  1. tájékoztatási és promóciós céllal történő regisztrálás;
  2. értékesítés esetén a szerződés megkötése;
  3. a jogviszonyból származó igények érvényesítése, szolgáltatások teljesítése;
  4. panaszok, bejelentések, igények kezelése, ezek nyilvántartása, kivizsgálása.

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, az adathordozók különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével kezeli, így a jelen tájékoztatóban megfogalmazott elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásra egyaránt érvényesülnek.

Az Adatkezelő a regisztráció/szerződéskötés során rendelkezésére bocsátott alábbi adatokat kezeli:

  • vezeték- és keresztnév, születési név
  • születési idő, születési hely
  • elérhetőségek: lakcím, postai levelezési cím, e-mail cím, telefonszám
  • az utazáshoz szükséges útiokmány adatok
  • állampolgárság
  • esetenként konkrét szolgáltatás teljesítéséhez szükséges további adatok: nem, családi állapot, gépjármű adatai 

Szolgáltatásaink és ajánlataink ismertetése, törzsutas-rendszer

Az Anna Tourist Kft. törzsutas-rendszere és az Utasok folyamatos tájékoztatatása – a szerződéssel összefüggő értesítések (utastájékoztató, részvételi jegy, számla) kiküldése, az éves katalógus kipostázása, az alkalmi ajánlatok ismertetése – az Adatkezelő nyilvántartásában szereplő személyes adatok felhasználását igényli. Amennyiben az Utas (vagy képviselője) a promóciós jellegű tájékoztatások lehetőségével nem kíván élni, a szolgáltatást lemondhatja. Az adatkezelés időtartama: az Utas (vagy képviselője) hozzájárulásának visszavonása.

 

Az Utasok jogai

Az Anna Tourist Kft. Ügyfeleinek jogában áll a róluk tárolt adatokat megismerni és – kérelem alapján – ingyenesen megkapni. Amennyiben a tárolt adatok helytelenek, úgy azokat az Utas (vagy képviselője) kérésére az Adatkezelő kijavítja.

Az Ügyfelek a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérhetik a személyes adataik törlését.

 

Személyes adatok átadása harmadik fél számára

Az Adatkezelő az Utas (vagy képviselője) adatait csak az utazás megvalósulásához szükséges esetben továbbítja harmadik fél számára. Hatóságok, hivatalok felé adattovábbítás csak a törvényi előírások keretében történhet. Az Amerikai Egyesült Államok vámhatósága biztonsági okokból törvényileg kötelezi az összes légitársaságot a repülési és foglalási adatok átadására.

Adatvédelem, adatbiztonság

Az Adatkezelő megtette a szükséges technikai és szervezeti intézkedéseket, hogy az Utas (vagy képviselője) által az Adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat eltűnés, megsemmisülés, manipuláció és jogosulatlan hozzáférés ellen megvédje.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Anna Tourist Kft. felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására.

Jogorvoslat

Adatkezelési, adatvédelmi ügyekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) illetékes az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 3911400

Fax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Az Utas az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy az Anna Tourist Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez.