Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató letöltése   

 

 1.  Az adatkezelő személye és elérhetőségei 

ANNA TOURIST (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., cégjegyzékszám: 19-09-507623; engedélyszám: U-000505, kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Zollerné Varga Anna; e-mail címe: info@annatourist.hu , telefonszáma: 06-88-412-392, adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-99928/2016); a továbbiakban: ANNA TOURIST jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében.

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

 1. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Anna Tourist termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az Anna Tourist utazási szerződést kötők.

 

 1. Az adatkezelés elvei

Az Anna Tourist megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 5. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

 1. Az Anna Tourist által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Anna Tourist a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

 

 1. érdeklődés szolgáltatás iránt, egyedi ajánlatkérés honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon
 1.  név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
2.     e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
3.     érdeklődés tárgya (pl.: időszak, úti cél, szállás besorolás, résztvevők száma és kora, ár); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

 1. hírlevélre (személyesen, telefonon, szóban, e-mailben, írásban) feliratkozás
 1. név;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
2.     e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
3.     érdeklődés tárgya A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart. Leiratkozásra van lehetőség a hírlevelek alján!

 

 

 

 

 

 

 1. utazási szerződés kötése
 1. név, születési adat, titulus, nem;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
2.     cím, e-mail cím, telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
3.     a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); A szerződés tárgyának meghatározása.
4.     útlevél vagy személyi igazolvány adatok Az utazási szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 1. utazási prospektus küldése
       1. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat
2. cím; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásig tart.

 

 

 1. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
 1. név, születési adat, titulus, nem;
Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatok
2.     cím, e-mail cím, telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok
3.     a szerződés tárgya (pl.: időszak, úti cél, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); A szerződés tárgyának meghatározása.
4.     útlevél vagy személyi igazolvány adatok Az utazási szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 

 1. biztosításkötés
      1. név, születési dátum, lakcím A biztosítás megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adat
      2.a szerződés tárgya (időszak, úti cél, gyermekek   száma és kora, az utazás célja) A biztosítás díjának megállapításához elengedhetetlenül szükséges adat

Az adatkezelés jogalapja a biztosítás megkötése.

 1. weboldal meglátogatása
a honlap látogatásának időpontja, időtartama és földrajzi helyszíne A honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. §(3) bekezdése, időtartama 6 hónap.

A https://annatourist.hu  oldal cookie-kat alkalmaz.

A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok melyek a felhasználó böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat (név, cím, e-mail cím, stb.), így a látogató sem azonosítható általuk.

A Google hirdetései a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával – amennyiben a cookie még nem járt le – a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében.

Az információkat statisztikák készítésére használják fel.

Amennyiben nem szeretné a felhasználó, hogy az Anna Tourist és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktiválja azok fogadását a webböngészőben. További információkat talál erről a felhasználó a saját böngészőjének súgójában.

A cookie-k használatának mellőzése a https://annatourist.hu webldal korlátozott működését vonhatja maga után.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

 

 1. Profilalkotás
 1. az adott ügyfél kapcsán végzet a-g. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége
Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

 1. Közösségi oldalak

Az Anna Tourist utazási iroda jelen van a Facebook közösségi oldalon.

A megjelenés célja: marketing, utazással kapcsolatos információk megadása, fényképek megosztása.

Az érintettek köre: minden Facebook-on regisztrált felhasználó, aki kommentelte, lájkolta vagy követi az Anna Tourist bejegyzéseit. Az érintett neve és profilképe megjelenik e tevékenységek során.

Az adatkezelés ekkor a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés módjára, időtartamára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályai vonatkoznak.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon megtalálható személyes adatai kezeléséhez.

 

 

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Anna Tourist általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

 1. az  Anna Tourist cégén belül
 2. az Anna Tourist  vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);
 3. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 4. más utazásszervezőkkel (amennyiben a szolgáltatást más szervező biztosítja);
 5. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel;
 6. könyvelési és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival;
 7. informatikai rendszereinek szolgáltatóival.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódó, az Anna Tourist által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton tehetik meg: e-mail: info@annatourist.hu; telefonszám: 88/412-392, cím: 8200 Veszprém Rákóczi u. 5..

 

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Anna Tourist mint utazási iroda többféle informatikai szolgáltatást is igénybe vesz. Ezek során a személyes adatokhoz külső adatfeldolgozók is hozzáférnek. Ezek mellett könyvelési és számviteli, banki, illetve egyéb törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat vesz igénybe az Anna Tourist. Ezek során személyes adatokat is ad át a megbízott adatfeldolgozóknak. Az Anna Tourist minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

 

 

 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az Anna Tourist az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 1. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 2. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az Anna Tourist törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

 

 1. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Anna Tourist visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Anna Tourist köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Anna Tourist kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 3. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Anna Tourist a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Anna Tourist ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fogja viselni.

 

 

 1. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Anna Tourist az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Anna Tourist az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Anna Tourist azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

 

 1. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

Az Anna Tourist indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 1. az Anna Tourist kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Anna Tourist a személyes adatokat kezeli.

Az Anna Tourist indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az Anna Tourist kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

 

Az Anna Tourist indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés az Anna Tourist vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 2. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Anna Tourist kezeli a személyes adatait, és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

Az Anna Tourist indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Anna Tourist az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Anna Tourist azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

 1. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Az Anna Tourist korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Anna Tourist korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

Az Anna Tourist korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 2. az Anna Touristnak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 3. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Anna Tourist korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 1. az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Anna Tourist jogos érdekei céljából, és
 2. az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Anna Tourist általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

Az Anna Tourist az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Anna Tourist azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Anna Tourist korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Anna Tourist nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

 1. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 

 

 1. Az ügyfél, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Anna Tourist az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

Érintett kérelme

Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor

 

 

 

 1. Adatkezelés biztonsága

Az Anna Tourist számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, telephelyén a 7. pontban említett adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az Anna Tourist a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

 

 1. Adatvédelmi incidens

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Anna Tourist azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a megjelölt kapcsolattartó személlyel (Zollerné Varga Anna, Anna Tourist Kft. cím: 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5., Telefonszám: 88/412-392, e-mail cím: inf@annatourist.hu). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre,  vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy a lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

 

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Anna Tourist fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Anna Tourist adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

 

 1. Adatkezelésért felelős személy az Anna Tourist utazási irodánál

Név: Zollerné Varga Anna

Telefonszám: +36-88-412-392

E-mail cím: info@annatourist.hu

Levelezési cím: 8200 Veszprém Rákóczi u. 5.